Thomas Wallimann Sasaki und Christina Sasaki
Autor